Funkcję Skarbnika Powiatu sprawuje - Małgorzata Konrad

ul. 3 Maja 68, pokój 11
Tel. (0-29) 6457102

Skarbnik nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

Wydział Finansowy;

Do zadań Skarbnika Powiatu należy w szczególności:

1) realizacja polityki finansowej Powiatu,

2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,

4) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,

5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

6) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa,

7) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prowadzonymi wewnętrznymi kontrolami finansowymi,

8) opracowywanie projektu budżetu Powiatu, nadzór nad realizacją budżetu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,

9) nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,

10) ustalanie, w porozumieniu ze Starostą, zakresu czynności dla naczelnika Wydziału Finansowego.

Wytworzył:
Jolanta Ugniewska - Sekretarz Powiatu
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2019-12-31 04:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-01-01 00:03:12)