Karta Usług ŚGL Nr 8 - Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom w przewozie na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 8

Przejrzysta Polska

 

 

Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom w przewozie na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

 Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru oraz kopia jednego z niżej wymienionych dokumentów:

a) zezwolenie na import zwierzęcia do kraju,

b) zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku,

c) dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli,

d) inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
 

 Miejsce złożenia :

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51, pokój nr 14 lub kancelaria Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja 68. kancelaria - pokój nr  6, (czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 16.00 ), tel./fax. (29) 645 71 01.
 

Opłaty:

 Opłata skarbowa za wpis do rejestru zwierząt :  28,00 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku, gotówką w kasie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66
lub
bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej,
nr konta 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001.

 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 51, pokój nr 14, tel. (29) 645 71 32

 

 Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

 

 Tryb odwoławczy:

Brak.

 

 Uwagi:

Posiadacz zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom w przewozie przez granice państwa, na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru, nie dotyczy:

1. ogrodów zoologicznych,

2. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami,

3. czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.


Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wywozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku.

 

 Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 628 ze  zm. ).

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267).

 

 Załączniki:

Zgłoszenie do rejestru: „Rejestr posiadaczy lub prowadzących hodowlę zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej”.

 

 

 Pliki do pobrania :

Zgłoszenie do rejestru: „Rejestr posiadaczy lub prowadzących hodowlę zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej”.

 

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                   Sławomir Doda - inspektor ds. leśnictwa i ochrony przyrody

zatwierdzi!: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


Wytworzył:
Doda Sławomir
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-17 16:54:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 22:07:29)