www.bip.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Czwartek 02.04.2015

zaawansowane
Zarządzenie Nr 1 /09 Starosty OStrowskiego z dnia 7 stycznia 2009r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:38:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 2/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie prowadzenia ewidencju i sporządzania sprawozdań budżetowych RB - WS dotyczących wydatków strukturalnych Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ.
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:38:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 3/09 Starosty Ostrowskiego Z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie powołania składu oraz określania zasad pracy w Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:38:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 4/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 11 lutego 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:38:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 5/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 17 lutego 2009r w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Pierwszym Rodzinnym Domu Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:38:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 6/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:39:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 7/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 23 marca 2009r w sprawie powołania przy Staroście Ostrowskim Zespołu Opiniowania Dokumentacji do opiniowania projektów architektonicznych- budowlanych zgłoszeń
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:39:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 8/09 Starosty Ostrowskeigo z dnia 24 marca 2009r w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:39:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 9/09 Starosty Ostrowskiego Przewodniczącego Ostrowskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 15 kwietnia 2009r w sprawie organizacji a przeprowadzania ćwiczenia ratowniczo-gaśniczego na obszarach leśnych na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka pk. "Lasy Brok 2009"
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:39:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 10/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 16 kwietnia 2009r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:39:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 11/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie odbioru robót związanych z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Broniewskiego 37
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:40:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 12/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 11 maja 2009r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:40:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 13/09 Starosty Ostrowskeigo z dnia 11 maja 2009roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostjąej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w miejscowości Nur
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:40:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządznie Nr 14/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 11 maja 2009r w sprawie Powoiatowego Zespołu d spraw Przygotowania i Organizowania Ewakuacji Ludności
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:40:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 15/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 18 maja 2009r zmieniajace zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:40:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzanie Nr 16/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 21 maja 2009r.w sprawie powołąnia komisji do przeprowadzania postepowania o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:41:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 17/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 16 czerwca 2009roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:41:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 18/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 18 czerwca 2009r w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów izastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu ostrowskiego
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:41:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr19/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 24 czerwca 2009r zmieniajace zarządzenie prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS dotyczących wydatków struktóralnych Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powoiatu, w tym Szpitala Powiatowego im Marii Skłodowksiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:41:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 20/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 15lipca 2009r zmieniając e zarządzenie w sprawie wprowadzeniazasad (polityki) rachunkowości procedur kontroli finansowej i obegu dowodów finansowo-księgowych oraz Zakłądu Planu Kont
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:41:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 21/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 7 września 2009r w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonania dziłań w zakresie pożarów i ewakuacji pracowników
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:42:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 15:16:12)
Zarządzenie Nr 22/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 7 września 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie profilaktycznej ochrony zdrowia, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:42:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 23/09 Starosty Ostrowskiego Przewodniczącego Ostrowskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 22 września 2009roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego na bazie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej Oraz Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej pk."BS 2009"
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:42:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzanie Nr 24/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 24 września 2009roku w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w OStrowi Mazowieckiej oraz kierowników jednostek organizacyjncyh powiatu.
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:42:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 25/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 października 2009roku w sprawie powołania komisji do przeprowadznia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:42:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 26/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 12.10.2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowi Mazowieckiej
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:42:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 27/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 19 października 2009r zmieniające Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze , w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:42:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 28/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 3 listopada2009 roku w sprawie uchylenia zarządzenia
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:42:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 29/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 12 listopada 2009r w sprawie wyznaczenia członków Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:42:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 30/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 3 grudnia 2009roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego w przedmiocie "Wyznaczenia jednostki do usuwania i przemieszczania pojazdów oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów"
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:42:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 31/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 9 grudnia 2009roku zmieniające zarządzenie w sprawie profilaktycznej ochrony zdrowia,środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:43:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 32/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 9 grudnia 2009roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i powołania komisji inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzenia
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:43:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 33/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:43:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 34/09 Starosty Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów powierzonych do używania i powołania komisji inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzenia
Wytworzył:
Starosta Ostrowski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2011-01-03 09:43:33)
Ostatnio zmodyfikował:

DRUKUJDrukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 2176252

Zaokrąglony róg prawy