☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA USŁUG SGL Nr 23 - Wydanie decyzji zezwalającej na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG  SGL  Nr  23

Przejrzysta Polska

 

Wydanie decyzji zezwalającej na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa

 Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli bądź współwłaścicieli lub podpisy współwłaścicieli złożone na oświadczeniu (wzór stanowi załącznik do Karty Usług)
  2. Pełnomocnictwo, jeśli posiadający tytuł prawny do nieruchomości nie może wnioskować  o wydanie decyzji osobiście.
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku występowania przez pełnomocnika).                

 Miejsce złożenia :

Wniosek należy złożyć w Biurze Środowiska, Geologii i Leśnictwa,
ul. 3 Maja 51, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój nr 13 (czynny we wszystkie dni robocze
w godz. od 8.00 do 16.00), tel.: (29) 645 71 32
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

Za wydanie decyzji– 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku na rachunek Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej,
nr konta 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001

lub

w kasie Urzędu Miasta z adnotacją: „Opłata skarbowa za wydanie decyzji”.


Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.
 

 Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 51, pokój nr 13, tel. (029) 645 71 32.

 

 Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

 Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynna we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00)
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 Uwagi:

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo dołączone do akt – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł słownie: siedemnaście złotych).

 

 Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 Załączniki:
  • WNIOSEK o wydanie decyzji zezwalającej na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa
  • Oświadczenie do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa

 

 Pliki do pobrania :

opracował: Wiesław Zegarowski, Biuro Środowiska, Geologii i Leśnictwa, tel.: 29-645-71-32
zatwierdzi!: Adam Brzózka - Kierownika Biura Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego


v20200512


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax +48 29 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

Wytworzył:
Wiesław Zegarowski -SIP.SGL
(2020-03-20)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2020-03-21 15:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-05-13 09:52:48)
 
 
ilość odwiedzin: 5809235

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X