☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług GN 4 - Wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji

                                                                                                                                                                                                     
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
Karta Usług GN 4

Przejrzysta Polska

 Wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów  rolnych z produkcji

 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek inwestora, zawierający:
 • imię i nazwisko /lub nazwę/ i adres wnioskodawcy;
 • numer ewidencyjny działki i jej położenie;
 • określenie powierzchni do wyłączenia;
 • rodzaj planowanej inwestycji,
 • podpis wnioskodawcy
 1. Załączniki:
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku, gdy gmina nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną i wyliczoną powierzchnią do wyłączenia;
 • mapa geodezyjna z opisem klas gruntów i rodzaju gleby.

 Miejsce złożenia :

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68, pok. Nr 6,
od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 16,00

Opłaty:

 1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne.
 3. Należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji.
 4. Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych wynosi:
Grunty orne i sady, pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi Łąki i pastwiska trwałe, pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi
klasa należność (w zł) klasa należność (w zł)
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego
I 437 175 Ł i Ps I 437 175
II 378 885 Ł i Ps II 361 398
III 320 595 Ł i Ps III 291 450
IIIa 262 305  
IIIb  
wytworzone z gleb pochodzenia organicznego
IVa 204 015 Ł i Ps IV 174 870
IVb 145 725 Ł V 145 725
V 116 580 Ps V 116 580
VI 87 435 Ł i Ps VI 87 435
 1. Należność za wyłączenie z produkcji parków wiejskich oraz gruntów:
 • pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział   specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 • pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych,
 • ustala się jak za grunty pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz grunty pod zadrzewieniami śródpolnymi.
 1. Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów pod stawami rybnymi oraz za grunty:
 • rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,
 • pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzeniu rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi,
 • zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa,
 • torfowisk i oczek wodnych,
 • wynosi 233 160 zł.
 1. Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego:
 • do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
 • do 0,02 ha,  na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.
 1. Należność uiszcza się w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
 2. Opłata roczna stanowi 10 % należności.
 3. Opłatę roczną uiszcza się: w razie trwałego wyłączenia – przez 10 lat, a w przypadku nietrwałego wyłączenia – przez okres tego wyłączenia, nie dłużej niż przez 20 lat.
 4. Opłatę roczną za dany rok uiszcza się w terminie do 30 czerwca danego roku.

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska i Infrastruktury Przestrzennej - Biuro Gospodarki Nieruchomościami,

Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 51 pokój nr 4,
tel. 29 6457131 w godzinach od 8ºº do 16ºº od poniedziałku do piątku ,
e-mail  geodezja@powiatostrowmaz.pl.

 Termin odpowiedzi:

w ciągu miesiąca,

a szczególnie skomplikowanych sprawach, wymagających dodatkowego postępowania wyjaśniającego, w ciągu dwóch miesięcy.

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie można złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3-go Maja 68, pok. nr 7

lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego:

Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 Uwagi:

W przypadku, gdy za wnioskodawcę działa pełnomocnik, do wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji należy dołączyć dokument pełnomocnictwa (w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie).

W przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest małżonek, wstępni lub zstępni do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66

lub wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001

 Podstawa prawna:

 • art. 2 ust. 1, art. 4 pkt 11-13, art. 5 ust. 1, art. 11, art. 12, art. 12a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Załączniki:

brak

 Pliki do pobrania:

brak

opracowała: Hanna Dyoniziak Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami
zatwierdziła: Ewa Suchcicka  Dyrektor Koordynator Wydziału Środowiska i Infrastruktury Przestrzennej

2020-02-27

   

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

 


 

 

Wytworzył:
Hanna Dyoniziak Kierownik SIP.GN
(2020-02-27)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2020-02-28 10:12:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-02-28 10:12:49)
 
 
ilość odwiedzin: 5876850

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X