☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

                                                                                                                                                                                                     
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
Karta Usług OG 2

Przejrzysta Polska

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z właściwym uszczegółowieniem wniosku o udostępnienie danych, wg wzorów stanowiących załącznik do niniejszej karty, złożony przez:

 1. właścicieli oraz osoby i jednostki organizacyjne władające gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczą udostępniane materiały PZGiK;
 2. organy administracji publicznej albo podmioty niebędące organami administracji publicznej, realizujące, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczą udostępniane materiały PZGiK;
 3. operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 ze zm.);
 4. inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.

Spełnienie powyższych warunków wymagane jest w przypadku, gdy udostępniane materiały zasobu mają zawierać dane osobowe podmiotów ujawnionych w bazie ewidencji gruntów i budynków.

Wniosek winien zawierać podpis odręczny, podpis elektroniczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Miejsce złożenia :

W przypadku udostępnienia danych geometrycznych - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
przy ul. Bolesława Prusa 3/11  (vis a vis Sądu Rejonowego), tel: (29) 6457195,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00;

W przypadku udostępnienia danych opisowych - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Ewidencja Gruntów i Budynków
przy ul. 3-go Maja 51 pok. nr 5 lub 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, tel: (29) 6457130

lub
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
przy ul. 3-go Maja 68 pok. nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00,

za pomocą systemu teleinformatycznego,

wysyłka pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3-go Maja 68,
07-300 Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie zarządzenia Starosty Ostrowskiego Nr 18/2013 z dnia 29 maja 2013 roku obsługa interesantów odbywa się w godzinach 8.00-14.00

Opłaty:

Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty określa załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.).

W przypadku, gdy opłata, związana z realizacją jednego wniosku dotyczącego udostępnienia zbiorów danych w postaci elektronicznej lub z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40d ust. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest mniejsza od 30 zł, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

W przypadku żądania wysłania materiałów zasobu pod wskazany adres, opłata wynosi:

 1. 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
 2. 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
 3. 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Opłatę można uiścić na miejscu za pomocą karty płatniczej lub wpłacając na konto:

97 8923 0008 0016 1147 2000 0171
Powiat Ostrowski Starostwo Powiatowe

ul. 3-go Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

w tytule przelewu należy wpisać numer Dokumentu Obliczenia Opłaty.

W przypadku złożenia wniosku, a także odbioru dokumentów przez podmiot będący pełnomocnikiem strony należy uiścić opłatę skarbową z tytułu udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) na rachunek Nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001 Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Opłata nie dotyczy, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu, a także jeśli mocodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka budżetowa.

Jednostka odpowiedzialna:

W przypadku udostępnienia danych geometrycznych – Wydział Środowiska i Infrastruktury Przestrzennej - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Bolesława Prusa 3/11;

W przypadku udostępnienia danych opisowych - Wydział Środowiska i Infrastruktury Przestrzennej - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Ewidencja Gruntów i Budynków przy ul. 3-go Maja 51.

Termin odpowiedzi:

Termin załatwienia sprawy nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania przez organ decyzji negatywnej, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć w kancelarii ogólnej urzędu lub przesłać pocztą na adres Starostwa.

Uwagi:

Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 725 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2019 roku, poz. 434 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1000 ze zm.).

Załączniki:

W przypadku, gdy wniosek obejmuje udostępnienie danych podmiotowych podmiotowi nie będącemu właścicielem, władającym lub organem administracji publicznej:

 1. Oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający interes prawny (np. umowa dzierżawy, wezwanie sądu),
 2. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (ciąg pełnomocnictw) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.

 

Pliki do pobrania:

Formularz P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego *.xls
Formularz P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego *.pdf

Formularz P1 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB *.xls
Formularz P1 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB *.pdf

Formularz P2 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB *.xls
Formularz P2 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB *.pdf

Formularz P3 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej *.xls
Formularz P3 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej *.pdf

Formularz P4 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości *.xls
Formularz P4 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości *.pdf

Formularz P5 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT *.xls
Formularz P5 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT *.pdf

Formularz P6 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG *.xls
Formularz P6 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG *.pdf


Formularz P7 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500 *.xls
Formularz P7 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500 *.pdf

Formularz P8 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów *.xls
Formularz P8 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów *.pdf

opracował: Dariusz Tyl
zatwierdził: Geodeta Powiatowy – Beata Sputo
2020-02-19    

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


 

 

Wytworzył:
Dariusz Tyl - SIP.OG
(2020-02-19)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2020-02-18 22:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-04-17 13:32:55)
 
 
liczba odwiedzin: 5899589

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X