☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

                                                                                                                                                                                                     
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
Karta Usług OG 1

Przejrzysta Polska

Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

 Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie:

 • wypisu z rejestru gruntów, lokali, budynków,
 • wypisu z kartoteki budynków, lokali,
 • wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej, wyrysu z mapy ewidencyjnej,
 • wypisu uproszczonego z rejestru gruntów,
 • wypisu z wykazu działek, podmiotów,

wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej karty, złożony przez:

 1. właścicieli oraz osoby i jednostki organizacyjne władające gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany wypis;

 2. organy administracji publicznej albo podmioty niebędące organami administracji publicznej, realizujące, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany wypis;

 3. operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 ze zm.);

 4. inne podmioty niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie.


Spełnienie powyższych warunków wymagane jest w przypadku, gdy udostępniane dokumenty mają zawierać dane osobowe podmiotów ujawnionych w bazie ewidencji gruntów i budynków.

Wniosek winien zawierać podpis odręczny, podpis elektroniczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

 

 Miejsce złożenia :

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3-go Maja 68 pok. nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Ewidencja Gruntów i Budynków
przy ul. 3-go Maja 51 pok. nr 5 lub 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, tel: (29) 6457130,

za pomocą systemu teleinformatycznego lub wysyłka pocztą na adres:

Starosta Ostrowski,
ul. 3-go Maja 68,
07-300 Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie zarządzenia Starosty Ostrowskiego Nr 18/2013 z dnia 29 maja 2013 roku obsługa interesantów odbywa się w godzinach 8.00-14.00

Opłaty:

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa

Współczynniki

korygujące

1.

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego

Jednostka

rejestrowa

gruntów

40,00 zł

 

2.

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego

50,00 zł

3.

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego

24,00 zł

4.

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego

30,00 zł

5.

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

 

150,00 zł

 

6.

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego

140,00 zł

7.

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego

105,00 zł

8.

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

110,00 zł

9.

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego

Jednostka rejestrowa budynków albo jednostka rejestrowa lokali

25,00 zł

10.

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego

30,00 zł

11.

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego

Pozycja kartoteki budynków albo pozycja kartoteki lokali

15,00 zł

12.

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego

20,00 zł

13.

Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu)

Działka

ewidencyjna

15,00 zł

- 1,00 - dla Ljr nie większej niż 1

- 0,80 - dla Ljr w przedziale 2-10;

- 0,40 - dla Ljr powyżej 10

14.

Wypis z wykazu działek

Działka

ewidencyjna

5,00 zł

15.

Wypis z wykazu podmiotów

Podmiot (osoba lub instytucja)

5,00 zł

Opłatę pobiera się przy złożeniu wniosku po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Opłatę można uiścić na miejscu za pomocą karty płatniczej lub wpłacając na konto:

97 8923 0008 0016 1147 2000 0171
Powiat Ostrowski Starostwo Powiatowe

ul. 3-go Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

w tytule przelewu należy wpisać numer Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 
W przypadku złożenia wniosku, a także odbioru dokumentów przez podmiot będący pełnomocnikiem strony należy uiścić opłatę skarbową z tytułu udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) na rachunek Nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001 Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Opłata nie dotyczy, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu, a także jeśli mocodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka budżetowa.


 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska i Infrastruktury Przestrzennej - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Ewidencja Gruntów i Budynków ul. 3-go Maja 51
 

 Termin odpowiedzi:

Wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków - bez zbędnej zwłoki lub w terminie 1 miesiąca w przypadku sprawy wymagającej wyjaśnienia;

Wydanie wyrysu z mapy ewidencyjnej - w ciągu 14 dni lub 1 miesiąca w przypadku sprawy wymagającej wyjaśnienia

 Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania przez organ decyzji negatywnej, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć w kancelarii ogólnej urzędu lub przesłać pocztą na adres Starostwa.

 Uwagi:

Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:

 1. prokuratury;
 2. sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
 3. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
 4. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:

a)    ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
b)    przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
c)    przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 725 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2019 roku, poz. 434 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1000 ze zm.).

Załączniki:

W przypadku, gdy wniosek obejmuje udostępnienie danych podmiotowych podmiotowi nie będącemu właścicielem, władającym lub organem administracji publicznej:

 1. Oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający interes prawny (np. umowa dzierżawy, wezwanie sądu),
 2. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (ciąg pełnomocnictw) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.

 Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków *.doc

Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków *.pdf

opracował: Dariusz Tyl
zatwierdził: Geodeta Powiatowy – Beata Sputo

2020-02-19

 

   

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

 


 

 

Wytworzył:
Dariusz Tyl - SIP.OG
(2020-02-19)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2020-02-18 21:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-02-18 22:30:05)
 
 
liczba odwiedzin: 5899671

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X