☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług BS 2 - Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji

                                                                                                                                                                                                     
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
Karta Usług BS 2

Przejrzysta Polska

Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji
 

Wymagane dokumenty:

 

 1. wniosek przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarządu o wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego;

 2. protokół z zebrania założycielskiego wraz z listą obecności na zebraniu założycielskim  oraz własnoręcznymi podpisami a także uchwały:

 1. w sprawie założenia stowarzyszenia zwykłego,

 2. w sprawie uchwalenia regulaminu działalności,

 3. w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarządu wraz z upoważnieniem do wszelkich czynności związanych z wpisem do ewidencji,

 4. w sprawie wyboru organu kontroli wewnętrznej (o ile regulamin przewiduje taki organ);

 1. regulamin działalności, określający w szczególności nazwę, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Jeżeli stowarzyszenie zamierza posiadać zarząd regulamin powinien określać tryb wyboru oraz uzupełnienia składu, kompetencje, warunki ważności uchwał, sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. Jeżeli stowarzyszenie zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej regulamin powinien określać tryb wyboru oraz uzupełnienia składu oraz kompetencje tego organu;

 2. lista założycieli (co najmniej 3 osoby) zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych;

 3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;

 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

 5. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Miejsce złożenia :

kancelaria Starostwa Powiatowego, pok. Nr 7,
ul. 3-Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

(czynne od poniedziałku do piątku  w godz.8.00 – 16.00).

Tel. (0-29) 645-71-00
Fax. (0-29) 645-71-01

 

Opłaty:

złożenie wniosku o wpis do ewidencji oraz złożenie wniosku o zmianę danych w ewidencji nie podlega opłacie skarbowej.

Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Opłata winna być uiszczona w kasie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych i dowód uiszczenia opłaty skarbowej powinien być dołączony do składanego wniosku.
 

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul.3-Maja 68, pokój Nr 18, 19,
tel. (0-29) 645-71-04

 

Termin odpowiedzi:

organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:

 1. wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach;

 2. uzupełnienia wniosku w sytuacji gdy wniosek o wpis zawierał braki i organ nadzorujący wezwał do ich uzupełnienia;

 3. uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w art. 41 cyt. wyżej ustawy.

Tryb odwoławczy:

w przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
 

Uwagi:

przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych; jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu
 

Podstawa prawna:

· ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713),

- rozp. MSWiA z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Załączniki:

wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji  stowarzyszenia zwykłego
 

Pliki do pobrania :

wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji  stowarzyszenia zwykłego
 

 

opracowanie/aktualizacja: Milena Waracka - Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

zatwierdził: Mirosław Rosak - Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu
 

v2020-01-16

 

 

Wytworzył:
Milena Waracka Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
(2020-01-16)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2020-01-18 11:06:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-01-18 12:34:17)
 
 
liczba odwiedzin: 5899699

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X