☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług BS 1 - Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

                                                                                                                                                                                                     
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
Karta Usług BS 1

Przejrzysta Polska

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa
 

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek zawierający następujące dane:

  • nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie  miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
  • datę i miejsce zgonu;
  • miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
  • miejsce pochówku;
  • środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
  • nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz seria i numer dokumentu tożsamości .

 Można wykorzystać wzór wniosku stanowiący załącznik Nr 1 do karty.

2.       Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon - tłumaczenie.

3.       Oświadczenie wnioskodawcy, że jest osobą uprawnioną do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich, wg. wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do karty.  

4.     Dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wystawiony przez właściwy organ kraju, w którym miał miejsce zgon (jeżeli nie jest określona przyczyna zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon.)

Miejsce złożenia :

Jeżeli zwłoki lub szczątki mają być pochowane na terenie powiatu ostrowskiego osoba uprawniona występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków do Starosty Ostrowskiego

kancelaria Starostwa Powiatowego, pok. Nr 7,
ul. 3-Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

(czynne od poniedziałku do piątku  w godz.8.00 – 16.00).

Tel. (0-29) 645-71-00
Fax. (0-29) 645-71-01

 

Opłaty:

Opłata skarbowa – usługa zwolniona od opłat
 

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul.3-Maja 68, pokój Nr 18, 19,
tel. (0-29) 645-71-04

 

Termin odpowiedzi:

Pozwolenie wydaje Starosta Ostrowski, w drodze decyzji administracyjnej, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, po porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 3.
 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie  od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni  od dnia jej doręczenia stronie.

Odwołanie można złożyć osobiście w kancelarii  Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. pok. Nr 7, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul.3-Maja 68, 07-300 Ostrów Maz.
 

Uwagi:

Jeżeli osoba uprawniona do pochowania zwłok lub szczątków upoważnia do załatwienia spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na sprowadzenie zwłok inny podmiot wówczas do wniosku o wydanie pozwolenia należy również dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego odpis poświadczony urzędowo.

 Zgodnie z art 33 k.p.a. ww. pełnomocnictwo winno być wystawione na osobę fizyczną reprezentującą daną firmę.

Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, pozwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.
 

Podstawa prawna:

·  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1473).

·  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249 poz. 1866 ).

·  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

·  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
 

Załączniki:

-     Zał Nr 1 - WNIOSEK o zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego Państawa do miejsca pochówku

-     Zał. Nr 2 - OŚWIADCZENIE wnioskodawcy, że jest osobą uprawnioną do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich     
 

Pliki do pobrania :

-      Zał Nr 1 - WNIOSEK o zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego Państawa do miejsca pochówku

-      Zał. Nr 2 - OŚWIADCZENIE wnioskodawcy, że jest osobą uprawnioną do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich  
 

 

opracowanie/aktualizacja: Milena Waracka - Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

zatwierdził: Mirosław Rosak - Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu
 

v2020-01-16

 

 

Wytworzył:
Milena Waracka Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2020-01-16 21:45:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kamil Łukasik
(2020-01-23 12:40:56)
 
 
liczba odwiedzin: 5899640

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X