☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Piątek 03.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu nadzoruje bezpośrednio Starosta Ostrowski.

Stanowisko Dyrektora Koordynatora Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego zajmuje Mirosław Rosak

ul. 3 Maja 68, pokój 13
tel. (0-29) 645 71 01 w 35

1. Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu realizuje zadania w zakresie: opracowywania długofalowych kierunków rozwoju i priorytetów polityki lokalnej powiatu, pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, przygotowania i prowadzenia inwestycji powiatowych wskazanych w uchwale budżetowej jako wydatki majątkowe, zamówień publicznych, promocji powiatu, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu, turystyki i utrzymania obiektów budowlanych starostwa powiatowego, prowadzi sprawy związane z koordynacją działania powiatowych służb, inspekcji i straży, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronne, obywatelskie, ochrony informacji niejawnych w tym kancelarię materiałów niejawnych. Ponadto Wydział prowadzi sprawy społeczne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, nieodpłatnej pomocy prawnej, nadzoru starosty nad stowarzyszeniami.

2. Do zadań Wydziału w zakresie spraw realizowanych przez Biuro Inwestycji i Zamówień Publicznych należy:

1) w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji

a) ustalanie potrzeb inwestycyjnych i opracowywanie projektów planów inwestycyjnych,

b) organizowanie i prowadzenie procesu budowlanego dla inwestycji realizowanych przez Powiat, a w szczególności zapewnienie:

- uzgadniania z zarządcą nieruchomości zakresu procesu inwestycyjnego,

- opracowania dokumentacji technicznej, projektów budowlanych, innych projektów stosownie do potrzeb oraz umów z wykonawcami,

- uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia robót budowlanych,

- objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

- przekazania terenu budowy oraz nadzoru inwestorskiego na budowie,

- wykonania i odbioru robót budowlanych, monitorowania zgodności prowadzonych robót budowlanych z umową,

- przeprowadzania odbiorów częściowych i końcowych, zapewnienie w nich udziału właściwych organów,

- monitorowania kosztów realizacji inwestycji,

- rozliczania wspólnie z Wydziałem Finansowym kosztów prowadzonych i zakończonych zadań inwestycyjnych.

- prowadzenie zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego,

c) współpraca z Biurem Strategii i Promocji  w zakresie realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

2) w zakresie zamówień publicznych, prowadzenie zamówień publicznych udzielanych przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd, w szczególności:

a) sporządzanie zbiorczych planów zamówień publicznych na podstawie planów przedkładanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

b) prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych oraz zbioru przepisówi interpretacji,

c) wnioskowanie wyboru trybu zamówienia publicznego odpowiednio do Zarządu lub Starosty,

d) opracowywanie wspólnie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi starostwa oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub odpowiednio innego dokumentu,

e) prowadzenie procedur zamówień publicznych oraz dokumentacji, począwszy od wpływu wniosku o wszczęcie, aż do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia,

f) przygotowanie dokumentów związanych z powołaniem komisji przetargowej,

g) zapewnienie obsługi techniczno – organizacyjnej prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

h) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, reklamacjami, rękojmią i gwarancją, dotyczącymi udzielonych zamówień publicznych,

i) dopełnienie odpowiednich procedur w razie konieczności wykonania robót dodatkowych w przypadku dostaw oraz robót podobnych w przypadku usług i robót budowlanych,

j) prowadzenie spraw związanych ze złożonymi odwołaniami,  w tym przygotowanie projektów odpowiedzi na odwołania,

k) przygotowywanie wniosków o zwrot wadium wykonawcom i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego,

l) instruowanie pracowników innych komórek organizacyjnych o wymogach procedury zamówień publicznych,

m) współpraca z radcą prawnym w przedmiocie zamówień publicznych, w tym umów o udzielenie zamówienia publicznego,

n) opracowywanie wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych,

o) sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych, informacji i analiz w tym sporządzanie zbiorczych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,

p) przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych,

q) inicjowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku powiatu i skarbu państwa.

3) w zakresie utrzymania obiektów budowlanych starostwa powiatowego:

a) prowadzenie książki obiektów budowlanych starostwa powiatowego oraz książek urządzeń technicznych zainstalowanych w tych obiektach,

b) wykonywanie czynności wynikających z przeglądu obiektów i urządzeń, o których mowa w lit. a.

4. Do zadań Wydziału w zakresie spraw realizowanych przez Biuro Strategii i Promocji należy:

1) w zakresie strategii i promocji powiatu:

a) prowadzenie działań związanych z opracowywaniem dokumentów strategicznych, w szczególności strategii rozwoju powiatu, a także raportu o stanie powiatu,

b) koordynowanie działań dotyczących planów strategicznych rozwoju powiatu,

c) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,

d) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą,

e) podejmowanie działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości,

f) prowadzenie spraw z zakresu odznaczeń,

g) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,

h) współpraca  z mediami,

i) koordynowanie działań w zakresie aktualizacji strony internetowej starostwa,

j) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz innych organizacji,

k) gromadzenie oraz upowszechnianie  informacji o współpracy międzynarodowej w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

l) organizacja lokalnych i współorganizacja regionalnych obchodów, rocznic, świąt narodowych i państwowych.

2) w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych:

a) gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz źródeł zewnętrznych krajowych, z których można uzyskać środki na realizację zadań własnych powiatu,

b) inicjowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

c) współpraca w zakresie przygotowania przez inne komórki organizacyjne starostwa oraz powiatowe jednostki organizacyjne, aplikacji dla projektów stanowiących podstawę do ubiegania się o środki finansowe,

d) przygotowywanie aplikacji dla wybranych projektów stymulujących rozwój powiatu,

e) współpraca z samorządami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie integracji działań dla pozyskiwania środków na rzecz rozwoju lokalnego,

f) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem i sporządzaniem sprawozdań dotyczących zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

g) prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania i łączenia środków finansowych na realizację zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

h) gromadzenie informacji oraz organizowanie współpracy międzynarodowej w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

i) współpraca z Biurem Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

a) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zwanego dalej SPZZOZ, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru,

b) ogłaszanie i organizacja konkursu na stanowisko kierownika SPZZOZ,

c) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie: wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do składu rady społecznej, powołania i odwołania rady społecznej, zwołania pierwszego posiedzenia rady społecznej oraz zatwierdzenia regulaminu rady społecznej,

d) nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem SPZZOZ, w szczególności:

- przygotowywanie projektu uchwały o zasadach zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania lub wnoszenia do spółek i fundacji majątku trwałego SPZZOZ,

- przeprowadzanie procedury w sprawie wyboru biegłego rewidenta oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ za rok obrotowy,

- przygotowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZZOZ,

- przygotowywanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego przez podmiot tworzący,

e) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem odwołań kierownika SPZZOZ od uchwał rady społecznej,

f) prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz zdrowia psychicznego,

g) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji programów zdrowotnych na terenie powiatu,

h) wspieranie inicjatyw lokalnych i społecznych dotyczących działań informacyjnych, wychowawczych i zapobiegawczych w zakresie walki z narkomanią,

i) współdziałanie z SPZZOZ w zakresie przygotowania informacji do projektu aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu ratownictwa medycznego,

j) prowadzenie procedury w sprawie ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.

5. Do zadań Wydziału w zakresie spraw realizowanych przez Biuro Oświaty należy:

1) w zakresie oświaty:

a) realizacja zadań związanych z zakładaniem, likwidacją i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego  i zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówek artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek zapewniających opiekę  i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

b) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  i specjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski,

c) prowadzenie spraw związanych z aktualizacją i analizą proponowanych przez dyrektorów szkół zawodów, profili i kierunków kształcenia na kolejne lata szkolne, procedury uzgadniania z ustawowo uprawnionymi do tego podmiotami, w tym przygotowywanie projektów uchwał w sprawie akceptacji zawodów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,

d) analizowanie oraz przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół  i placówek oświatowych,

e) wykonywanie zadań związanych z wprowadzaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz ich analizowanie,

f) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkołach i placówkach oświatowych,

g) organizowanie konkursów wyłaniających kandydatów na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

h) współdziałanie z komórką organizacyjną ds. personalnych w zakresie prowadzenia akt osobowych dyrektorów jednostek oświatowych,

i) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród nauczycielom i dyrektorom jednostek oświatowych,

j) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w tym przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,

k) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

l) organizowanie narad i szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych,

m) prowadzenie zadań związanych z realizacją kursów organizowanych dla uczniów klas wielozawodowych, w tym przygotowywanie uchwał w sprawie zawierania porozumień  z powiatami i województwem mazowieckim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych,

n) prowadzenie czynności organizacyjnych związanych z przyznawaniem stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych, w tym przygotowywanie uchwał: w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego, w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

o) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek oświatowych za poprzedni rok szkolny,

p) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,  w tym przygotowywanie uchwał: w sprawie regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych,

q) kontrolowanie działalności szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw organizacyjnych i wydatkowania środków finansowych,

r) prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

s) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych,

t) prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych,

u) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych, wydawaniem zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wykreślanie ich z tej ewidencji,

v) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania dotacji szkołom, dla których organem prowadzącym nie jest Powiat,

w) prowadzenie spraw dotyczących zwalniania rodziców dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli  z opłat za posiłki w stołówce, w tym przygotowywanie uchwał w sprawie zwolnienia z opłat,

x) prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia odpowiedniej do stopnia niepełnosprawności, formy kształcenia dzieciom i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego,

y) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, na podstawie postanowień Sądu Rodzinnego i Nieletnich, współpraca w tym zakresie z Sądem Rejonowym oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie,

z) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich do ośrodków socjoterapii, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, współpraca w tym zakresie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie,

za) współpraca przy realizacji zadań z zakresu oświaty z instytucjami, organizacjami społecznymi, nauczycielskimi związkami zawodowymi, sąsiednimi powiatami, gminami, komórkami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu,

zb) promowanie osiągnięć oświaty powiatowej na zewnątrz,

zc) współpraca z Młodzieżową Radą Powiatu Ostrowskiego,

zd) współpraca z Biurem Strategii i Promocji oraz Biurem Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

2) w zakresie kultury:

a) stosowanie procedur ustawowych związanych z ewidencjonowaniem informacji dotyczących ujawnienia przedmiotów, posiadających cechy zabytku, podczas prac budowlanych i ziemnych, współpraca w tym zakresie z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

b) prowadzenie Powiatowej Ewidencji Zabytków,

c) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy finansowej na ochronę   zabytków,

d) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej
i tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozwoju folkloru, rękodzielnictwa ludowego i artystycznego, rozpoznawanie i w miarę możliwości powiatu, podejmowanie działań zmierzających do zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnych,

e) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, likwidacją, funkcjonowaniem i współdziałaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powiatowych instytucji kultury, szczególnie powiatowej biblioteki publicznej,

f) współdziałanie z ośrodkami kultury, instytucjami kultury i stowarzyszeniami społeczno- kulturalnymi z terenu powiatu, koordynacja i pomoc finansowa, organizacyjna i merytoryczna w organizacji imprez artystycznych
i rozrywkowych promujących tradycje, dorobek i współczesność powiatu, prowadzenie spraw związanych z wymianą kulturalną,

g) przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk, regulaminów i porozumień, dotyczących funkcjonowania powiatowych instytucji kultury, w tym określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego, udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

h) prowadzenie działań promocyjnych z zakresu kultury, analizowanie możliwości pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych na działania w sferze kultury, inspirowanie instytucji kultury do składania wniosków aplikacyjnych, pomoc merytoryczna w ich przygotowywaniu, współpraca w tym zakresie z Biurem Inwestycji i Zamówień Publicznych.”.

,

6. Do zadań Wydziału realizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych należy:

1) w zakresie planowania:

a) opracowywanie rocznych wytycznych do działalności w dziedzinie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,

b) opracowywanie rocznego planu zasadniczych przedsięwzięć w dziedzinie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,

c) opracowywanie wytycznych w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,

d) opracowywanie i realizacja rocznego planu kontroli zewnętrznych w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,

2) w zakresie współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a) współpraca przy ustalaniu programów działania służb, inspekcji i straży,

b) budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, wchodzących w skład krajowego sytemu ratowniczo - gaśniczego oraz służb, inspekcji i straży, a także innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze Powiatu,

c) przygotowanie propozycji przedsięwzięć do krajowego systemu ratowniczo — gaśniczego na terenie Powiatu,

d) współpraca z publiczną służbą zdrowia oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej w zakresie budowania oraz funkcjonowania na terenie Powiatu systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne",

e) współpraca z policją w sprawach dotyczących utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz z inspekcją sanitarną w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego,

f) współpraca z inspekcją nadzoru budowlanego w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego oraz inspekcją weterynaryjną w sprawach bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu,

g) nadzór nad terminową realizacją zadań ustalonych przez organy Powiatu dla powiatowych służb, inspekcji i straży oraz opracowywanie informacji o stanie wykonania tych zadań,

h) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego działającymi na rzecz porządku i poprawy bezpieczeństwa,

3) w zakresie zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:

a) realizacja wniosków z oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu,

b) udział w opracowywaniu i nadzorowanie realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

c) przedstawianie propozycji sprawozdań z rocznej działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej,

d) opracowywanie tematyki i terminów posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej,

e) obsługa administracyjno – biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej.

4) w zakresie zarządzania kryzysowego:

a) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu, w tym:

- monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

- realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,

- planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na szczeblu gminy,

- przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,

b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

- opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Wojewodzie Mazowieckiemu powiatowego planu zarządzania kryzysowego,

- realizacja zaleceń Wojewody Mazowieckiego do powiatowego planu zarządzania kryzysowego,

- realizacja zadań związanych z ogłaszaniem i odwoływaniem pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

- opracowywanie dla organów gmin zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

- opracowywanie oceny gminnych planów zarządzania kryzysowego, przed zatwierdzeniem przez Starostę,

c) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania kryzysowego,

d) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu oraz przekazywanie zadań dla miast i gmin Powiatu,

e) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

f) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

g) koordynacja prac oraz obsługa kancelaryjna powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym:

- opracowywanie projektu regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej,

- przedstawianie propozycji przedmiotu i terminu posiedzeń zespołu,

- przygotowanie rocznego planu pracy zespołu,

h) obsługa powiatowego centrum zarządzania kryzysowego,

i) koordynowanie udziału oddziałów Sił Zbrojnych w realizacji zadań likwidacji sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu,

j) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Powiatu dotyczących utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

k) opracowywanie wniosków o dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

5) w zakresie obrony cywilnej realizacja zadań przygotowujących ludność Powiatu do funkcjonowania w okresie zagrożenia wojennego lub wojny, w tym:

a) opracowywanie i utrzymanie w ciągłej aktualności Planu Obrony Cywilnej Powiatu oraz uzgadnianie planów obrony cywilnej miast i gmin,

b) organizacja i utrzymanie w ciągłej sprawności Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania, bazy służącej OC i formacji OC,

c) przygotowywanie wniosków i propozycji w zakresie tworzenia i likwidowania na terenie Powiatu, formacji obrony cywilnej, nadawania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej oraz przydziałów mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej,

d) prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów obrony cywilnej, odpowiedzialność za właściwe przechowywanie, konserwację i eksploatację sprzętu,

e) współpraca z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień.

6) w zakresie spraw obronnych:

a) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu, a także stosownych programów obronnych,

b) opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia w Powiecie na potrzeby obronne,

c) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

d) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas wojny oraz projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie,

e) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,

f) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,

g) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę,

h) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

i) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej,

7) w zakresie upowszechniania i popularyzacji ochrony przeciwpożarowej, tematyki zagrożeń i obrony cywilnej:

a) upowszechnianie problematyki obronnej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminach i zakładach pracy,

b) czynne współuczestniczenie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w organizowaniu i prowadzeniu zawodów oraz konkursów o tematyce obronnej i obrony cywilnej,

c) popularyzowanie znajomości zachowań w sytuacjach kryzysowych poprzez wydawanie
i kolportaż materiałów informacyjno – poglądowych,

d) promowanie i popularyzacja poprzez lokalne stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe i redakcje prasowe wśród społeczeństwa zagadnień dotyczących obrony cywilnej i spraw obronnych a także zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,

8) w zakresie ochrony informacji niejawnych:

a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

b) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

c) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

d) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

e) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzorowanie jego realizacji,

f) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

g) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

h) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, przy jednoczesnym zawiadomieniu Starosty, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub wyższą, również właściwą służbę ochrony państwa,

i) opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” i „POUFNE”,

j) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

k) przekazywanie właściwej służbie ochrony państwa danych wymaganych do ewidencji osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „POUFNE”, a także do ewidencji osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa,

l) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Starosty,

m) prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych składanych staroście oraz przewodniczącemu rady, w tym ich przyjmowanie i przechowywanie.

n) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych

9) w zakresie spraw społecznych:

a) współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez:

- opracowywanie projektów uchwał w sprawie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz koordynacja tej współpracy,

- prowadzenie procedury zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- prowadzenie współpracy o charakterze pozafinansowym,

b) wykonywanie nadzoru Starosty nad działalnością stowarzyszeń i fundacji,

c) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,

d) wykonywanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

10) w zakresie spraw obywatelskich:

a) przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

b) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o rzeczach znalezionych,

c) realizacja zadań na rzecz osób represjonowanych i kombatantów,

d) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji,

e) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa oraz organizowanie pochówku zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych  oraz realizacja zadań dotyczących stwierdzania zgonu,

11) w zakresie kultury fizycznej i turystyki:

a) tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki na terenie powiatu,

b) organizowanie działalności w dziedzinie sportu, rekreacji ruchowej i turystyki oraz tworzenia odpowiednich warunków dla jej rozwoju, w tym:

- popularyzacja walorów rekreacji ruchowej oraz walorów turystycznych Powiatu,

- organizowanie i współorganizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystycznych,

- przygotowywanie projektów uchwał w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,

- prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i udostępnianiem bazy sportowo – rekreacyjnej i turystycznej,

- współpraca z uczniowskimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej”.

 

Wytworzył:
Jolanta Ugniewska - Sekretarz Powiatu
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2019-12-30 10:13:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2019-12-31 09:43:43)
 
 
ilość odwiedzin: 5778615

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X