☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Finansowy nadzoruje bezpośrednio Skarbnik.

Stanowisko Dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego zajmuje Anna Wybraniak.

Ul. 3 Maja 68, pokój 27
Tel./Fax(0-29) 6457101, Tel. (0-29) 6457102

Do zadań Wydziału Finansowego należy:

1) obsługa finansowo – księgowa Starostwa, w szczególności:

a) przyjmowanie dokumentów księgowych, ich kompletowanie i kontrola formalno – rachunkowa oraz przedkładanie przygotowanych dokumentów do autoryzacji,

b) dokonywanie przelewów zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami,

c) obsługa kasy Starostwa i prowadzenie obowiązującej w tym zakresie dokumentacji,

d) prowadzenie ksiąg rachunkowych według ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych,

2) ciągłe monitorowanie dokonywanych wydatków pod kątem ich zgodności z uchwalonym planem finansowym, mające na celu zapobiegnięcie naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,

3) bieżąca współpraca z bankiem prowadzącym obsługę budżetu Powiatu i w zależności od potrzeb z innymi bankami, w tym obsługa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

4) sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych i rocznych sprawozdań finansowych określonych przepisami, na podstawie ksiąg rachunkowych Starostwa,

5) przyjmowanie i kontrola formalno - rachunkowa miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań finansowych składanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz wprowadzanie ich do systemu informatycznego,

6) sporządzanie sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu Powiatu za okresy miesięczne, kwartalne i roczne oraz bilansu skonsolidowanego,

7) wprowadzanie do systemu informatycznego, udostępnionego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na podstawie nadanego hasła, raportów budżetowych, sprawozdań o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

8) przekazywanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej za pomocą systemu rejestracji pomocy publicznej, sprawozdań statystycznych o stanie i ruchu środków trwałych, sprawozdań z rodzaju i ilości opłat ewidencyjnych pobranych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, deklaracji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, sporządzanie sprawozdań GUS kwartalnych i rocznych o wynagrodzeniach,

9) współdziałanie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami Starostwa w zakresie:

a) przygotowania projektu budżetu Powiatu,

b) przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej,

c) planowania inwestycji,

d) wprowadzania w ciągu roku budżetowego zmian w planach finansowych jednostek,

e) sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, rocznego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatu i informacji o stanie mienia komunalnego,

f) sporządzania okresowych informacji, na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w działach: ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

10) przygotowanie w systemie informatycznym projektów uchwał wraz z załącznikami w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Powiatu,

b) zmian w planie budżetu dokonywanych w ciągu roku budżetowego,

11) przekazywanie organom nadzoru, w wymaganej formie elektronicznej,  uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

12) zasilanie w środki pieniężne powiatowych jednostek budżetowych i rozliczanie ich z przekazanych środków oraz zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych,

13) sporządzanie dokumentacji płacowej, prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych oraz sporządzanie zaświadczeń dla celów emerytalnych i rentowych pracowników,

14) zgłaszanie do ZUS osób zatrudnionych na umowę zlecenie i wyrejestrowywanie ich po rozwiązaniu umowy,

15) prowadzenie rozliczeń z ZUS-em w zakresie ubezpieczeń społecznych i urzędem skarbowym, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług,

16) obsługa finansowo - księgowa środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, środków finansowych przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia – w tym sporządzanie wniosków na środki finansowe przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz prowadzenie rozliczenia z ARiMR z wykorzystanych środków,

17) przyjmowanie wpływów należności z tytułu czynszu dzierżawnego polnych obwodów łowieckich i przekazywanie gminom należnych im środków na podstawie rozliczeń Wydziału Środowiska i Infrastruktury Przestrzennej,

18) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości,

19) opracowywanie projektów przepisów dotyczących zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji i jej rozliczanie.

20) rozliczanie wspólnie z Wydziałem Strategii i Rozwoju Powiatu kosztów prowadzonych i zakończonych zadań inwestycyjnych.

 

Wytworzył:
Jolanta Ugniewska - Sekretarz Powiatu
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2019-12-30 09:42:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2019-12-31 09:42:27)
 
 
ilość odwiedzin: 5786070

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X