☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Poniedziałek 27.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, dnia  6 września 2018r.

GN.6622.21.2017

 

 

Informacja

Starosty Ostrowskiego

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Prosienica, obejmującej działki o numerach: 137,  296, 380, 404, 448, 508.

 

            Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 8c ust. 2 ustawy z dnia
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 703), zwanej dalej „ustawą” w związku z tym, iż decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r., znak: GN.6622.21.2017 o nieustaleniu wykazu uprawnionych,  o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Prosienica, stała się ostateczna,

i n f o r m u j ę

osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały z tej  wspólnoty gruntowej (uprawnieni, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy), 

o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie gruntowej, wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych
i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Prosienica.

Wniosek, o którym mowa wyżej powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,
  2. nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie;
  3. wskazanie adresu do doręczeń.

Ponadto do wniosku należy dołączyć dowody świadczące o faktycznym korzystaniu nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. z tej wspólnoty gruntowej.

Zgodnie z art. 8c ust. 4 ustawy termin wyznaczony do składania wniosków nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Termin ten liczy się od dnia wywieszenia informacji w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej. Wobec tego termin ten upływa dnia  31 października 2019 r.

 

 

                                                           -   2   -

            Wnioski należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa.

            Jeżeli wskazane i dołączone dowody będą wystarczające, wówczas Starosta Ostrowski wyda decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z  art. 8c ust. 3 ustawy,  niniejszą informację  przekazuje się  sołtysowi wsi Prosienica  w celu poinformowania mieszkańców wsi o  jej treści poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w tej miejscowości oraz wywiesza się w dniu 12 września 2018r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej i Urzędu Gminy w  Ostrowi Mazowieckiej na okres 14 dni, a także zamieszcza się ją na stronach internetowych Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej i Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz w Tygodniku Ostrołęckim.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Teresa Lasikowska – Inspektor GN, tel. 296457131

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kamil Łukasik
(2018-09-07 11:10:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kamil Łukasik
(2018-09-07 11:11:03)
 
 
ilość odwiedzin: 4833282

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X