☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA USŁUG AB 8- Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG AB 8

Przejrzysta Polska

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania , zawierające dane:
 • imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa instytucji ,
 • adres zamieszkania bądź siedziby Inwestora ,
 • określenie obiektu, którego zgłoszenie dotyczy oraz jego adres z podaniem nr ew. działki,
 • określenie dotychczasowego i zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • informację o przewidywanym oddziaływaniu przewidywanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar natura 2000 w przypadku inwestycji zlokalizowanych na tym obszarze / informację , czy inwestycja jest położona na obszarze Natura 2000 można uzyskać we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, bądź na stronach internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska pod adresem www.mos.gov.pl./
 1. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 2.  Zwięzły opis techniczny , określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i układem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku większej liczby Inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu Inwestora, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie) oraz informacje uzupełniające w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości  (wg obowiązujących wzorów, stanowiących załączniki do niniejszej karty);
 4. Zaświadczenie wójta lub burmistrza miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy , w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. Ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności / w przypadku zmiany sposobu użytkowania, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń; o której mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane /;
 6. Pozwolenia / uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, w zależności od rodzaju inwestycji (np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, inne pozwolenia/uzgodnienia bądź opinie wymagane zgodnie z przepisami prawa - w przypadku wątpliwości można uzgodnić telefonicznie).

Miejsce złożenia :

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, pokój nr 7, tel. 29 6451 01,
 
Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,  tel. 29 645 71 34,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16,00,
bądź
pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

Brak
 

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,
od poniedziałku do piątku  w godzinach  8.00-16.00,  
tel. 29 645 71 34

 

 Termin odpowiedzi:

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

Roboty budowlane można rozpocząć również przed upływem terminu 30 dni, w przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej wyda z  urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez organ – od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.     

Odwołanie należy złożyć w kancelarii tutejszego Starostwa bądź przesłać pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Uwagi:

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę  lub rozbiórkę;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego;

Załączniki:

 1. Druk wniosku o pozwoleniu na budowę (zgodny z rozporządzeniem);
 2. Druk: informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);
 3. Druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);

 

    Pliki do pobrania :

 1. Druk zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania /opracowany przez Biuro AB/.
 2. Druk: informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);
 3. Druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);
opracował: Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa
zatwierdził:  Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa


20200320


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax +48 29 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

Wytworzył:
Grzegorz Puścian - SIP.AB
(2020-03-20)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-05-16 16:17:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-03-22 09:18:00)
 
 
ilość odwiedzin: 5876911

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X