☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA USŁUG AB 6 - Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy lub przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji transformatorowych i sieci

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG AB 6

Przejrzysta Polska

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy lub przebudowy
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji transformatorowych i sieci

Wymagane dokumenty:

 1.  
  1. W przypadku budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego: wniosek Inwestora oraz wniosek: informacje uzupełniające– w przypadku , gdy o pozwolenie występuje więcej niż jeden Inwestor lub gdy zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż 1 działkę  (wg obowiązujących wzorów, stanowiących załączniki do niniejszej karty)    
  2. W przypadku budowy stacji transformatorowych i sieci : zgłoszenie wykonania obiektu lub robót budowlanych, zawierające dane:
   • imię i nazwisko Inwestora lub nazwa instytucji,
   • adres zamieszkania bądź siedziby Inwestora,
   • określenie obiektu lub robót budowlanych, których zgłoszenie dotyczy,
   • adres inwestycji z podaniem nr ewidencyjnego działki,
   • opis zakresu i sposobu wykonywania robót,
   • termin rozpoczęcia robót budowlanych,
  3. Dla wszystkich inwestycji - informację o przewidywanym oddziaływaniu projektowanego zamierzenia budowlanego w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych  oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar natura 2000 w  przypadku inwestycji zlokalizowanych na tym obszarze /informację , czy inwestycja jest położona na obszarze Natura 2000 można uzyskać we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, bądź na stronach internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska pod adresem www.mos.gov.pl./
 2. 4 egz. projektu budowlanego, sporządzonego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego / architektów, inżynierów budownictwa/, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzonego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku większej liczby Inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu Inwestora, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie) oraz informacje uzupełniające w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości  (wg obowiązujących wzorów, stanowiących załączniki do niniejszej karty);
 4. Decyzja o warunkach zabudowy,  jeżeli jest  wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Miejsce złożenia :

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, pokój nr 7, tel. 29 6451 01,
 
Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,  tel. 29 645 71 34,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16,00,
bądź
pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka bądź na konto Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001 /BS Ostrów Mazowiecka/.

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
 • Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
 • Składający wniosek obowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Wysokość opłaty skarbowej  za przyjęcie zgłoszenia  dotyczącego budowy , do  którego organ nie wniósł sprzeciwu:

a)  1,00zł za każdy m2  niemieszkalnej powierzchni  użytkowej – nie więcej niż 539,00zł.
f)  sieci o długości powyżej 1 kilometra  - 2.143,00zł.
g) sieci o długości do 1 kilometra  – 105,00 zł

 
 Za przyjęcie zgłoszenia  przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  opłata skarbowa wynosi 50% wyżej określonej stawki.

Zwolnienia z opłaty skarbowej:

 • pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestry zabytków;
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby, które dokonując zgłoszenia albo składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (…) przedstawia zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,
od poniedziałku do piątku  w godzinach  8.00-16.00,  
tel. 29 645 71 34

 

 Termin odpowiedzi:

Roboty budowlane można rozpocząć, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

Roboty budowlane można rozpocząć również przed upływem terminu 21 dni, w przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej wyda z  urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez organ – od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.     

Odwołanie należy złożyć w kancelarii tutejszego Starostwa bądź przesłać pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Uwagi:

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę  lub rozbiórkę;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Załączniki:

 1. Druk wniosku zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  (zgodny z rozporządzeniem);
 2. Druk wniosku zgłoszenia budowy lub przebudowy stacji transformatorowych, sieci
 3. Druk: informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);
 4. Druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);

 

    Pliki do pobrania :

 1. Druk wniosku zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  (zgodny z rozporządzeniem);
 2. Druk wniosku zgłoszenia budowy lub przebudowy stacji transformatorowych, sieci
 3. Druk: informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);
 4. Druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);
opracował: Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa
zatwierdził:  Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa


20200320


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax +48 29 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

Wytworzył:
Grzegorz Puścian - SIP.AB
(2020-03-20)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-05-16 15:31:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-03-22 09:17:43)
 
 
ilość odwiedzin: 5877050

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X