☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA USŁUG AB 5 - Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych (z wyłączeniem budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji transformatorowych i sieci)

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG AB 5

Przejrzysta Polska

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych
(z wyłączeniem budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji transformatorowych i sieci)

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie wykonania obiektu lub robót budowlanych, zawierające dane:
 • imię i nazwisko Inwestora lub nazwa instytucji,
 • adres zamieszkania bądź siedziby Inwestora,
 • określenie obiektu lub robót budowlanych, których zgłoszenie dotyczy,
 • adres inwestycji z podaniem nr ewidencyjnego działki,
 • opis zakresu i sposobu wykonywania robót,
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych,
 • informację o przewidywanym oddziaływaniu projektowanego zamierzenia budowlanego w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar natura 2000 w przypadku inwestycji zlokalizowanych na tym obszarze / informację , czy inwestycja jest położona na obszarze Natura 2000 można uzyskać we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, bądź na stronach internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska pod adresem www.mos.gov.pl./
 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku większej liczby Inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu Inwestora, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie) oraz informacje uzupełniające w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości  (wg obowiązujących wzorów, stanowiących załączniki do niniejszej karty);
 2. Szkice/rysunki ( w zależności od rodzaju zgłaszanego obiektu lub robót – w wątpliwych przypadkach uzgodnić wcześniej telefonicznie – (29) 645 71 34 /);
 3. Pozwolenia ,uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami w zależności od rodzaju zamierzenia budowlanego i jego lokalizacji (np. decyzję o warunkach  zabudowy  w  przypadku braku   obowiązującego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  pozwolenie wodnoprawne,  uzgodnienia ZUD - w przypadku wątpliwości można uzgodnić telefonicznie ).
 4. Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednia uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej , powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 5. W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

 

Miejsce złożenia :

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, pokój nr 7, tel. 29 6451 01,
 
Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,  tel. 29 645 71 34,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16,00,
bądź
pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

Brak

 

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,
od poniedziałku do piątku  w godzinach  8.00-16.00,  
tel. 29 645 71 34

 

 Termin odpowiedzi:

Roboty budowlane można rozpocząć, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

Roboty budowlane można rozpocząć również przed upływem terminu 21 dni, w przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej wyda z  urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez organ – od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.     

Odwołanie należy złożyć w kancelarii tutejszego Starostwa bądź przesłać pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Uwagi:

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę  lub rozbiórkę;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego;

Załączniki:

 1. Druk wniosku zgłoszenia wykonania obiektu lub robót budowlanych (opracowany przez Biuro AB);
 2. Druk: informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);
 3. Druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);

 

    Pliki do pobrania :

 1. Druk wniosku zgłoszenia wykonania obiektu lub robót budowlanych (opracowany przez Biuro AB);
 2. Druk: informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);
 3. Druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);
opracował: Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa
zatwierdził:  Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa


20200320


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax +48 29 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

Wytworzył:
Grzegorz Puścian - SIP.AB
(2020-03-20)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-05-16 15:11:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-03-22 09:17:35)
 
 
liczba odwiedzin: 5899666

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X