☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA USŁUG AB 3 - Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG AB 3

Przejrzysta Polska

 

 

Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę oraz decyzji o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia  dotyczącego  budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowy stacji transformatorowych oraz sieci

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek Inwestora zawierający dane:
 • imię i nazwisko lub nazwa instytucji,
 • adres zamieszkania bądź siedziby Inwestora,
 • wskazanie Inwestora, na rzecz którego decyzja była wydana, jej numeru i daty wydania albo który dokonał zgłoszenia z podaniem daty dokonania zgłoszenia i daty, w którym zgłoszenie stało się skuteczne, nazwy i rodzaju oraz adresu zamierzenia budowlanego z podaniem numeru ewidencyjnego  działki;
 1. Oświadczenie Inwestora o przyjęciu warunków zawartych w przedmiotowej decyzji bądź praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia;  
 2. Zgoda strony, na rzecz której decyzja była wydana lub która dokonała skutecznego zgłoszenia ( w formie pisemnej lub oświadczenie do protokółu);
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku większej liczby Inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu Inwestora, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie) oraz informacje uzupełniające w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości  (wg obowiązujących wzorów, stanowiących załączniki do niniejszej karty);

Miejsce złożenia :

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, pokój nr 7, tel. 29 6451 01,
 
Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,  tel. 29 645 71 34,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16,00,
bądź
pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka bądź na konto Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001 /BS Ostrów Mazowiecka/.

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
 • Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
 • Składający wniosek obowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Wysokość opłaty skarbowej od przeniesienia pozwolenia na budowę  bądź przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia robót budowlanych  wynosi 90,00zł


Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań , czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,


Zwolnienia z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby, które dokonując zgłoszenia albo składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia  (…) przedstawia zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,
od poniedziałku do piątku  w godzinach  8.00-16.00,  
tel. 29 645 71 34

 

 Termin odpowiedzi:

Najczęściej w terminie miesiąca, w szczególnych wypadkach – w terminie dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.     

Odwołanie należy złożyć w kancelarii tutejszego Starostwa bądź przesłać pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Uwagi:

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę  lub rozbiórkę;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Załączniki:

 1. Druk wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę  /z oświadczeniem Inwestora o przejęciu obowiązków zawartych w decyzji - opracowany przez Biuro AB/,
 2. Druk: informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane /zgodny z rozporządzeniem/.
 3. Druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane /zgodny z rozporządzeniem/.
 4. Zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę / na przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

 

    Pliki do pobrania :

 1. Druk wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę  /z oświadczeniem Inwestora o przejęciu obowiązków zawartych w decyzji - opracowany przez Biuro AB/,
 2. Druk: informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane /zgodny z rozporządzeniem/.
 3. Druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane /zgodny z rozporządzeniem/.
 4. Zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę / na przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
opracował: Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa
zatwierdził:  Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa


v20200512


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax +48 29 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

Wytworzył:
Grzegorz Puścian - SIP.AB
(2020-03-20)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-05-14 14:43:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-05-13 07:31:42)
 
 
ilość odwiedzin: 5877017

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X