☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA USŁUG AB 2 - Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG AB 2

Przejrzysta Polska

 

 

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek  o pozwolenie na rozbiórkę oraz informacje uzupełniające w przypadku konieczności podania: danych drugiego lub kolejnych Inwestorów  lub danych pełnomocnika, większej ilości danych dotyczących nazwy planowanej inwestycji, większej liczby nieruchomości, na których planowane jest zamierzenie budowlane oraz w przypadku konieczności wskazania większej liczby załączników do wniosku (wg obowiązujących wzorów, stanowiących załączniki do niniejszej karty);
 2. Zgoda właściciela obiektu ;
 3. Szkic usytuowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki;
 4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
 5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 6. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi / n.p. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków , inne, wymagane przepisami prawa w zależności od rodzaju obiektu , nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - w przypadku wątpliwości można uzgodnić telefonicznie pod nr (029) 645 71 34 /;
 7. W szczególnych przypadkach / np. obiekty duże kubaturowo bądź rozbiórka których mogłaby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia / po analizie opisu zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia projektu rozbiórki obiektu.

Miejsce złożenia :

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, pokój nr 7, tel. 29 6451 01,
 
Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,  tel. 29 645 71 34,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16,00,
bądź
pocztą na adres

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Opłaty:

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka bądź na konto Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001 /BS Ostrów Mazowiecka/.

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
 • Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
 • Składający wniosek obowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 Wysokość opłaty skarbowej od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego 36,00zł
 
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

Zwolnienia z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby, które dokonując zgłoszenia albo składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (…) przedstawia zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,
od poniedziałku do piątku  w godzinach  8.00-16.00,  
tel. 29 645 71 34

 

Termin odpowiedzi:

Najczęściej w terminie miesiąca, w szczególnych wypadkach – w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się  terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Termin określony wyżej może ulec wydłużeniu dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć w kancelarii tutejszego Starostwa bądź przesłać pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Uwagi:

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę  lub rozbiórkę;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej;

Załączniki:

 1. Druk wniosku o pozwoleniu na rozbiórkę (zgodny z rozporządzeniem);
 2. Druk: informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);

Pliki do pobrania :

 1. Druk wniosku o pozwoleniu na rozbiórkę (zgodny z rozporządzeniem);
 2. Druk: informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);
opracował: Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa
zatwierdził:  Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa


20200320


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax +48 29 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

Wytworzył:
Grzegorz Puścian - SIP.AB
(2020-03-20)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-05-13 15:28:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-03-22 09:17:12)
 
 
ilość odwiedzin: 5877010

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X