☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA USŁUG AB 1 - Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG AB 1

Przejrzysta Polska

 

 

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek Inwestora oraz informacje uzupełniające w przypadku konieczności podania: danych drugiego lub kolejnych Inwestorów  lub danych pełnomocnika, większej ilości danych dotyczących nazwy planowanej inwestycji, większej liczby nieruchomości, na których planowane jest zamierzenie budowlane oraz w przypadku konieczności wskazania większej liczby załączników do wniosku (wg obowiązujących wzorów, stanowiących załączniki do niniejszej karty);
 2. 4 egz. projektu budowlanego, sporządzonego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego / architektów, inżynierów budownictwa/, aktualnym na dzień opracowania projektu;  nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzonego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

Wymagane załączniki (pozwolenia, zgody,) są wymienione w obowiązującym druku wniosku o pozwolenie na budowę;

 

 Wymagane opinie/uzgodnienia to między innymi (w zależności od rodzaju zamierzenia budowlanego):

 • z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych,
 • inne, wymagane przepisami prawa;
 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku większej liczby Inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu Inwestora, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie) oraz informacje uzupełniające w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości  (wg obowiązujących wzorów, stanowiących załączniki do niniejszej karty);
 2. Decyzja o warunkach zabudowy,  jeżeli jest  wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. Specjalistyczna opinia, wydana przez osobę fizyczna lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra przy wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach;

 

Miejsce złożenia :

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, pokój nr 7, tel. 29 6451 01,
 
Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,  tel. 29 645 71 34,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16,00,
bądź
pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka bądź na konto Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001 /BS Ostrów Mazowiecka/.

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
 • Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
 • Składający wniosek obowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Wysokość opłaty skarbowej od pozwolenia na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

 1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza - 1,00zł/m2 powierzchni użytkowej – nie więcej niż 539,00zł.
 2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 zł,
 3. innego budynku - 48,00 zł.
 4. studni czy urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00zł,
 5. budowli związanych z produkcją rolną -112,00 zł.
 6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg , z wyjątkiem dróg dojazdowych , dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. ,,g” - 2.143,00zł.
 7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km – 105,00 zł,
 8. innych budowli – 155,00zł,
 9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91,00 zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku .


W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony wyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% wyżej określonych stawek.

Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań , czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 
Zwolnienia z opłaty skarbowej:

 • pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestry zabytków;
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby, które dokonując zgłoszenia albo składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (…) przedstawia zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
   

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,
od poniedziałku do piątku  w godzinach  8.00-16.00,  
tel. 29 645 71 34

 

 Termin odpowiedzi:

Najczęściej w terminie miesiąca, w szczególnych wypadkach – w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku .

 

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się  terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Termin określony wyżej może ulec wydłużeniu dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.     

Odwołanie należy złożyć w kancelarii tutejszego Starostwa bądź przesłać pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Uwagi:

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę  lub rozbiórkę;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Załączniki:

 1. Druk wniosku o pozwoleniu na budowę (zgodny z rozporządzeniem);
 2. Druk: informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);
 3. Druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);

 

    Pliki do pobrania :

 1. Druk wniosku o pozwoleniu na budowę (zgodny z rozporządzeniem);
 2. Druk: informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);
 3. Druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodny z rozporządzeniem);
opracował: Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa
zatwierdził:  Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa


20200320


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax +48 29 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

Wytworzył:
Grzegorz Puścian - SIP.AB
(2020-03-20)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-05-12 15:18:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-03-31 16:16:04)
 
 
liczba odwiedzin: 5899610

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X