☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 21 - Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  

KARTA  USŁUG ŚGL Nr 21

Przejrzysta Polska

 

 

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 Wymagane dokumenty:

1. Wniosek zawierający:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3) informację o tytule prawnym do instalacji,

4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

5) ocenę stanu technicznego instalacji,

6) informację o rodzaju prowadzonej działalności,

7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia (informacja ta powinna zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w mg/m³ gazów odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 k Pa, a także w kg/h oraz Mg/rok),

11) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,

12) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,

13) wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,

14) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,

15) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,

16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (informacja ta powinna wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów),

17) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

18) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

19) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji,

20) określenie czasu na jaki ma być wydane pozwolenie,

21) określenie czasu pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,

22) określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,

23) opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie,

24) określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,

25) opis aktualnego stanu jakości powietrza,

26) określenie warunków meteorologicznych,

27) graficzne przedstawienie wyników obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania.
 

Jeżeli wniosek, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien zawierać ponadto nw. informacje o:

- stosowaniu substancji o małym potencjale zagrożeń,

- efektywnym wytwarzaniu oraz wykorzystaniu energii,

- zapewnieniu racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

- stosowaniu technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

- rodzaju, zasięgu oraz wielkość emisji,

- wykorzystywaniu porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

- wykorzystaniu analizy cyklu życia produktów,

- postępie naukowo-technicznym.

2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.

3. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 

 Miejsce złożenia :

Wniosek należy złożyć Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), tel./fax. (29) 645 71 01
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

 Opłata skarbowa za pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 2.011,00 zł (słownie: dwa tysiące jedenaście złotych),

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców506,00 zł (słownie: pięćset sześć złotych),

3) pozostałe – 506,00 zł (słownie: pięćset sześć złotych).
 

Opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej,
nr konta 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001.

 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.
 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51, pokój nr 13, tel. (29) 645 71 32.

 

 Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.), nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

 Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.), od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00)
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 Uwagi:

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo dołączone do akt – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł. słownie: siedemnaście złotych).

Pozwolenie może być wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części.

Organ odmawia wydania pozwolenia, jeżeli:

1) Oddziaływanie instalacji lub urządzenia powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

2) Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach nie spełnia wymagań, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

- wykorzystanie analizy cyklu życia produktów,

- postęp naukowo-techniczny.

3) Nie są spełnione wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki, a w szczególności gdy istnieją przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych.

4) Eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych.

5) Eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska.

6) Wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia bez odszkodowania, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi i eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska lub ustawy o odpadach, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna,

7) Eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu.

 

 Podstawa prawna:

-    Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232),

-    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, z których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),

-    rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),

-    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),

-    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),

-    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558),

-    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.),

-    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

-    ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 672 ze zm.).

 

 Załączniki:

Brak

 Pliki do pobrania :

Brak

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                  mgr inż. Adam Brzózka - podinspektor
zatwierdził: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału

2014-02-03  

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


Wytworzył:
mgr inż. Adam Brzózka
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-18 14:34:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 21:42:30)
 
 
ilość odwiedzin: 5785028

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X