☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 20 - Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia (nie dotyczy osób fizycznych)

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 20

Przejrzysta Polska

 

 

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
(nie dotyczy osób fizycznych)

 Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie zawierające:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,

4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),

5) wielkość i rodzaj emisji,

6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,

7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 

 Miejsce złożenia :

Wniosek należy złożyć Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), tel./fax. (29) 645 71 01
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

Za przyjęcie, wymaganego przepisami o ochronie środowiska, zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia120,00 zł.(słownie: sto dwadzieścia złotych).
 

Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku na rachunek Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej,
nr konta 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001
lub
w kasie Urzędu Miasta z adnotacją: „ Zgłoszenie instalacji”.
 
 Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51, pokój nr 13, tel. (29) 645 71 32.

 

 Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

 Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2012, poz. 267 ze zm.), od decyzji odmownej, w której organ zgłasza sprzeciw, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00)
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 Uwagi:

1. Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (wzór), stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879).

2. Zgłoszenie należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo dołączone do akt – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł słownie: siedemnaście złotych).

3. Prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie instalacji już eksploatowanej, prowadzący jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

4. Prowadzący instalację, podlegającą zgłoszeniu jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia, informacje o:

1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji,

2) zmianie danych dotyczących:

- adresu zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkości świadczonych usług,

- czasu funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),

- wielkości i rodzaju emisji,

- opisu stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.    

5. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany ww. danych.

6. Organ ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.
 

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji wszczyna się z urzędu.

 

 Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),

- rozporządzenia rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

 

 Załączniki:

Brak

 Pliki do pobrania :

Brak

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                  mgr inż. Adam Brzózka - podinspektor
zatwierdził: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału

2014-02-03  

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


Wytworzył:
mgr inż. Adam Brzózka
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-18 14:33:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 21:41:34)
 
 
ilość odwiedzin: 5785238

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X