☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Czwartek 09.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 19 - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 19

Przejrzysta Polska

 

 

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku oraz innych danych znajdujących się w Wydziale Środowiska, Geologii i Leśnictwa.

2. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
 

 Miejsce złożenia :

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój numer 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. 8.00 – 16.00),
tel. (29) 645 71 00, tel./fax. (29) 645 71 01
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68; 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.

Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z ust. 1 przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

2. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

3. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:

1) 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;

2) 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.

4. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:

1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;

2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;

3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;

4) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

5. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).
 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51, pokój nr 13, tel. (029) 645 71 32.

 

 Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

W przypadku dokumentacji, której dane zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie – w dniu złożenia wniosku.

 

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania. (art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00)
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 Uwagi:

1. Organ administracji udostępnia każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w jego posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

2. Udostępnianiu podlegają informacje, o których mowa w art.9 ustawy z dnia 3 paździer- nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

 

 Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232).

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 

 Załączniki:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

 Pliki do pobrania :

1. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

2. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się na stronie internetowej: www.bip.powiatostrowmaz.pl , w zakładce Inne dane udostępniane publicznie. link do WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                  Arkadiusz Duda - Inspektor ds. ochrony środowiska
zatwierdził: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału

2014-02-03  

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


Wytworzył:
Duda Arkadiusz
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-18 14:30:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 21:44:00)
 
 
ilość odwiedzin: 5795444

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X