☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 13 - Wydanie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kopalin pospolitych,

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 13

Przejrzysta Polska

 

 

Wydanie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie  wydobywania kopalin pospolitych,

jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania:

- obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,

- wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3,

- działalność  będzie  prowadzona  metodą  odkrywkową  oraz  bez  użycia materiałów wybuchowych.

 

 Wymagane dokumenty:

1.Wniosek zawierający:

1) stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków; wymagania te nie dotyczą poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów;

2) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

3) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

4) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,

5) obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;

6) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

2. Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć:

1) dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;

2) informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.

 

Załączniki graficzne do wniosku sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

 

3. We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się również:

1) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,

2) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,

3) stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek ? zasoby eksploatacyjne ujęcia,

4) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,

5) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dowody istnienia:

1) prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,

2) prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.

 

Obowiązek ten nie dotyczy węgla brunatnego.
 

5. Do wniosku o udzielenie koncesji na wydobycie kopalin organ koncesyjny może żądać dokumentację geologiczną.

6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

7. Zaświadczenie o nadaniu NIP.

8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 

 Miejsce złożenia :

Wniosek należy złożyć Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), tel/fax. (29) 645 71 01
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

 Za wydanie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie
wydobywania kopalin pospolitych
- 616 zł.


Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku, bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej,
nr konta 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001.


Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego:

1) od dokonania czynności urzędowej ? jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) ? jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

 

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.
 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51, pokój nr 14, tel. (29) 645 71 32.

 

 Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane ? nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym ? w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania, na podstawie art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Odwołanie należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00)
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 Uwagi:

- Udzielenie koncesji przez Starostę wymaga opinii marszałka województwa.

- Prace geologiczne mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

- Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.

- Organ koncesyjny może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia danych określających stan prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ? danych z ewidencji gruntów i budynków.

- Organ koncesyjny może również żądać złożenia kopii wniosku koncesyjnego wraz z załącznikami.

- Odmowa udzielenia koncesji może nastąpić, jeżeli zamierzona działalność narusza wymagania ochrony środowiska, w tym związane z racjonalną gospodarką złożami kopalin, również w zakresie wydobycia kopalin towarzyszących, bądź uniemożliwia wykorzystanie nieruchomości, zgodnie z ich przeznaczeniem.
 

 Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

 - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672),

 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1685),

 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232),

 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

 

 Załączniki:

Brak

 Pliki do pobrania :

Brak

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                   Arkadiusz Duda - Inspektor ds. ochrony środowiska

zatwierdzi!: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


Wytworzył:
Duda Arkadiusz
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-18 11:38:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 21:51:55)
 
 
ilość odwiedzin: 5785195

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X