☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 12 - Wydawanie decyzji na wytwarzanie odpadów

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG
ŚGL Nr 12

Przejrzysta Polska

 

 

Wydawanie decyzji na wytwarzanie odpadów

 Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarzane jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, zawierający:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3) informację o tytule prawnym do instalacji (np. akt własności, umowa dzierżawy itp.),

4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

5) ocenę stanu technicznego instalacji,

6) informację o rodzaju prowadzonej działalności,

7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska,

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych , w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia,

11) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,

12) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,

13) wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,

14) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,

15) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,

16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

17) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie na który ma być wydane pozwolenie,

17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ naokreślenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku gdy wniosek składany jest przez podmiot podejmujący realizację nowej instalacji,

18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
 

2. Jeżeli wniosek, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać ponadto, informacje o:

1) stosowaniu substancji o małym potencjale zagrożeń,

2) efektywnym wytwarzaniu oraz wykorzystaniu energii,

3) zapewnieniu racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

4) stosowaniu technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstających odpadów,

5) rodzaju, zasięgu oraz wielkości emisji,

6) wykorzystywaniu porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

7) postępie naukowo-technicznym.

 

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać dodatkowo :

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,

3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawania odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
 

4. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.

5. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

6. Tytuł prawny do nieruchomości, na której będą magazynowane odpady (np. akt własności, umowa dzierżawy itp.).

7. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 

 Miejsce złożenia :

Wniosek należy złożyć Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), tel. (29) 645 71 01
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

 Za wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów:

- w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 2011 zł.

 - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące
działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
506 zł.

 - pozostałe506 zł.

 

Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku, gotówką w kasie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66
lub

bezgotówkowo na rachunek: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, nr konta 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001.
 

Zwolnione od opłaty skarbowej są:

1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne , siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. jednostki budżetowe;

3. jednostki samorządu terytorialnego;

4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5. osoby, które dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopie przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego:

1. od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51, pokój nr 14, tel. (29) 645 71 32.

 

 Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania, na podstawie art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00)
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 Uwagi:

1. Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo dołączone do akt – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa).

2. Pozwolenie może być wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części.

3. Organ odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli:

1) oddziaływanie instalacji lub urządzenia powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi a także w przypadku eksploatacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów (składowisko, spalarnia) – jeżeli kierownik nie posiada świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

2) technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach nie spełnia wymagań, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

–    stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

–    efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

–    zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

–    stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

–    rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

–    wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

–    wykorzystanie analizy cyklu życia produktów,

–    postęp naukowo-techniczny.

3) nie są spełnione wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki, a w szczególności gdy istnieją przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych,

4) eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych,

5) eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska.

6) wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia bez odszkodowania, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi i eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska lub ustawy o odpadach, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna,

7) eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu.

 

 Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25,  poz. 150 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

- rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105 ze zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.04.2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnymi nie będącymi przedsiębiorcami oraz opuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 572 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2004r. Nr 192, poz. 1968),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2005 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 192, poz. 1858),

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672),

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. - o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 ze zm.).

 

 Załączniki:

Brak

 Pliki do pobrania :

Brak

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                   Arkadiusz Duda -
Inspektor ds. ochrony środowiska
zatwierdzi!: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału
2014-02-03

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


Wytworzył:
Duda Arkadiusz
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-18 11:35:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 21:53:20)
 
 
ilość odwiedzin: 5785129

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X