☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 10 - Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 10

Przejrzysta Polska

 

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

 Wymagane dokumenty:

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21):

1. Wniosek zawierający:

1) numer identyfikacji Podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

 

2. Tytuł prawny do nieruchomości, na której będą magazynowane odpady (np. akt własności, umowa dzierżawy itp.).

3. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli wnioskujący nie jest osobą fizyczną.

4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 

 Miejsce złożenia :

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68. kancelaria - pokój nr 6, (czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 16.00,
tel. (029) 645 71 01.
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68; 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Opłaty:

 Opłata od pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej - 616 zł

 

 Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku, gotówką w kasie Urzędu Miasta  w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66 lub bezgotówkowo na rachunek:
Bank  Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej,
nr konta 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001.

 

 Zwolnione od opłaty skarbowej są:

1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne , siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. jednostki budżetowe;

3. jednostki samorządu terytorialnego;

4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5. osoby, które dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopie przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.
 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51, pokój nr 14, tel. (29) 645 71 32

 

 Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, na podstawie (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania, na podstawie art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00)
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 Uwagi:

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo dołączone do akt – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa).

Organ odmówi wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:

1)    mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,

2)    jest niezgodny z planami gospodarki odpadami,

3)    jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

 

 Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)

- rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.  z 2013 r., poz. 267),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006 r. Nr 49, poz. 356),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.04.2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnymi nie będącymi przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006r. Nr 75, poz. 572 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2004r. Nr 192, poz. 1968),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2005 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 192, poz. 1858),

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672),

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 ze zm.).

 

 Załączniki:

Brak

 Pliki do pobrania :

Brak

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                   Arkadiusz Duda -
Inspektor ds. ochrony środowiska
zatwierdzi!: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału
2014-02-03

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


 

Wytworzył:
Duda Arkadiusz
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-18 11:20:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 22:51:46)
 
 
ilość odwiedzin: 5809367

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X