☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 9 - Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG Nr 9

Przejrzysta Polska

 

 

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów

 Wymagane dokumenty:

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21):

1.    Wniosek zawierający:

1) numer identyfikacji Podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,

3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,

4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,

5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ww. ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;

7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

10)  opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

11)  określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;

12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;

13) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;

14)    informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

    W przypadku, gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

2. Tytuł prawny do nieruchomości, na której będą magazynowane odpady (np. akt własności, umowa dzierżawy itp.).

3. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli wnioskujący nie jest osobą fizyczną.

4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 

 Miejsce złożenia :

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68. kancelaria - pokój nr 6, (czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 16.00,
tel. (029) 645 71 01.

lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68; 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

Opłata za pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej - 616 zł

Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku, gotówką w kasie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66

lub

bezgotówkowo na rachunek: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej,

nr konta 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001.

 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).


 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.
 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51, pokój nr 14, tel. (29) 645 71 32 lub (29)645 71 36.

 

 Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania - (art. 129 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00)
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 Uwagi:

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo dołączone do akt – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa).

Organ odmówi wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:
    1)    mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,
    2)    jest niezgodny z planami gospodarki odpadami,
    3)    jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.


Organ odmówi wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie termicznego przekształcenia odpadów lub składowania odpadów, w przypadku gdy kierownik spalarni odpadów lub współspalarni odpadów albo kierownik składowiska odpadów nie posiadają świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

 

 Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami ( Dz. U. z 2006 r. Nr 49, poz. 356),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.04.2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnymi nie będącymi przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku ( Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 572 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania z olejami odpadowymi ( Dz. U. z 2004r. Nr 192, poz. 1968 ),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2005 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania z odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. z 2005r. Nr 192, poz. 1858 ),

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672),

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 ze zm. ).

 

 Załączniki:

Brak

 

 Pliki do pobrania :

Brak

 

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                   Arkadiusz Duda -
Inspektor ds. ochrony środowiska
zatwierdzi!: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału
2014-02-03

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


Wytworzył:
Duda Arkadiusz
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-18 10:59:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 22:07:44)
 
 
ilość odwiedzin: 5785101

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X