☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 7 - Zmiana lasu na użytek rolny

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 7

Przejrzysta Polska

 

 

 

Zmiana lasu na użytek rolny

 Wymagane dokumenty:

1. Wniosek właściciela lasu wraz z uzasadnieniem szczególnych potrzeb właściciela lasu dotyczący zmiany użytku.

2. Mapa ewidencyjna z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do zmiany.

3. Dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości.

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, jeśli jest wymagana.

6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 

 Miejsce złożenia :

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68. kancelaria - pokój nr 6, (czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 16.00,
tel. (029) 645 71 01.
lub wysłać przesyłką pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

Za wydanie decyzji stwierdzającej zmianę lasu na użytek rolny – 10 zł.


Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku, gotówką w kasie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66, pokój nr 3, czynnej we wszystkie dni robocze w godz. 8.30 – 14.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej,
 nr konta 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001.

Zwolnione od  opłaty skarbowej są:

1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne , siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z  przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. jednostki budżetowe;

3. jednostki samorządu terytorialnego;

4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5. osoby, które dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopie przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego:

1. od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

 

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.
 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 51, pokój nr 14, tel. (029) 645 71 32.

 

 Termin odpowiedzi:

W ciągu jednego miesiąca od daty złożenia dokumentacji, a w przypadku gdy dokumentacja nie jest kompletna, w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów ( art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego).

 

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom, zgodnie z art. 129 § 2 ustawy kpa,  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania. Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 7 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), lub wysyłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 Uwagi:

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo dołączone do akt – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa).

 

 Podstawa prawna:

 - ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.).

 - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1282 ze zm.).

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego   (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267).

 

 Załączniki:

Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny.

 

 Pliki do pobrania :

Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny.

 

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                   Sławomir Doda - inspektor ds. leśnictwa i ochrony przyrody

zatwierdzi!: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


Wytworzył:
Doda Sławomir
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-17 16:45:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 22:07:13)
 
 
ilość odwiedzin: 5809202

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X