☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 4 - Wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śr

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 4

Przejrzysta Polska

 

 

 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ustalany jest w drodze postanowienia przez właściwy organ w oparciu o przepisy szczegółowe

(nie dotyczy osób fizycznych)

 Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, spełniający wymogi zawarte w art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).

2. Dla instalacji, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30.06.2003r., dla których pomimo zastosowania najlepszych dostępnych technik stwierdzono niedotrzymywanie dopuszczającego poziomu hałasu poza terenem zakładu, wniosek dodatkowo powinien zawierać informacje, że konieczne jest utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego obszaru ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu wymagań technicznych dot. obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich oraz poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi kolejowej.

3. Wniosek w dwóch egzemplarzach.

4. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej i opłaty skarbowej.

5. Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

6. Kopia wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowań jeżeli została wydana.

7. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.

8. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 

 Miejsce złożenia :

Wniosek należy złożyć w Kancelarii  Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,  pok. nr 6  (czynna we wszystkie dni robocze w godz. 8.00 – 16.00), tel./fax (29) 645 71 01
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68;  07-300 Ostrów Mazowiecka

Opłaty:

Opłata rejestracyjna wniesiona na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska, która nie może być wyższa niż 3.000 EURO.
 

Opłata za wydanie pozwolenia zintegrowanego:

 - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2011zł,

 - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł,

- pozostałe – 506 zł.
 

Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku, gotówką w kasie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66, czynnej we wszystkie dni robocze w godz. 8.30 – 14.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej,

nr konta  bankowego 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001.
 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.
 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, pok. nr  14, tel. (29) 645 71 32 lub  (29) 645 71 36
ul. 3 Maja 51; 07-300  Ostrów Mazowiecka.

 

 Termin odpowiedzi:

Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska            (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2012 r., poz. 267 ze zm.).
Odwołanie należy złożyć w Kancelarii  Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,  pok. nr 6  (czynne we wszystkie dni robocze w godz. 8.00 – 16.00)
lub wysłać przesyłką pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68;  07-300 Ostrów Mazowiecka 

 Uwagi:

Wniosek przedkłada się w dwóch egzemplarzach.

Pozwolenie może być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

Pozwolenie może być wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części.
 

Organ może odmówić wydania pozwolenia gdy:

1) nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204 ust. 1, ustawy Prawo ochrony środowiska, a także jeżeli zachodzą przesłanki odmowy określone w art. 18 ust. 3 pkt 1 i 2 lub art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach;

2) eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych;

3) eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska;

4) wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;

5) wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna;

6) eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu.

 

 Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232),
 •  ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),
 • ustawa  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.    z  2013 r.  poz. 267),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, z których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1736),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558),
 • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),
 • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),
 • rozporządzenie ministra Środowiska Ministra dnia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody  (Dz. U. Nr 206, poz. 1291),
 • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji ( Dz. U. z 2008 r. Nr 215, poz. 1366).
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 169 ze zm.),
 • rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września  2001 r.  w  sprawie  katalogu  odpadów  (Dz. U. z 2001 r. Nr  112,  poz. 1206),
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 628),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą ( Dz. U. z 2006 r. Nr 150, poz. 1087),
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011  r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.),
 •  ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672).

 Załączniki:

Brak

 Pliki do pobrania :

Brak

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
    Edyta Wilczyńska - Inspektor ds. ochrony środowiska.

zatwierdzi!: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału
2014-02-03  

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


 

Wytworzył:
Edyta Wilczyńska
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-17 15:52:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 22:06:17)
 
 
ilość odwiedzin: 5809314

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X