☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016  poz. 352).

 1. Ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawnei jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
  Ponownym wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.
  Przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego nie stosuje się – do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów (art. 4 ust. 2 ustawy).
  Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania określa art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
  Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. (art. 10 ust. 2 ustawy).
 2. Ustala się warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zwanej dalej „informacją”, w ten sposób że podmiot ponownie wykorzystujący informację obowiązany jest do:
  1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
  2. poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, tj. podania kto, kiedy i w jaki sposób dokonał przetworzenia informacji.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji, w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

 1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 2. Tryb wnioskowy ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt. 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. (art. 21 ust. 1 ustawy).

 1. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego,

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki,na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
(art. 21 ust 3 ustawy).

 1. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej. (art. 21 ust. 5 ustawy).
 2. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. (art. 21 ust. 6 ustawy).
 3. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. (art. 22 ust. 1 ustawy).
 4. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku. (art. 22 ust. 2 ustawy).
 1. Środki prawne
 1. Jeżeli po rozpatrzeniu wniosku, podmiot zobowiązany, złoży wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. (art. 23 ust. 3 ustawy).

 1. Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw; (art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy).
 2. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (w drodze decyzji), wnioskodawcy przysługuje odwołanie złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 3. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody
  na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji
  o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 STAROSTY OSTROWSKIEGO z dnia 12 września 2016 r. w sprawie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.


 
 
liczba odwiedzin: 6082396

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X